Posted by: nantanasmingpri | กันยายน 4, 2009

ส่งงานครั้งที่ 7

การปักชำ คือ การตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น หรือราก ออกจากต้นเดิมไปเก็บไว้ในที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่วนต่างๆ ของพืชดังกล่าวจะออกรากและแตกยอดการเจริญเติบโตเป็นต้นพืชใหม่ต่อไปได้ กี่ปักชำเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่นิยมใช้กันมากกับพืชประเภทไม้ดอก ไม้ประดับและผลไม้บางชนิดที่ออกรากง่าย เช่น ชมพู่ ฝรั่ง ลำไย องุ่น ส้ม เป็นต้น

Advertisements
Posted by: nantanasmingpri | กันยายน 3, 2009

ส่งงานคั้งที่ 6

บทความเรื่อง การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
(School – based Management : SMB)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์
1. ข้อมูลพื้นฐาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ต้องคำ นึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 81 กำ หนดให้รัฐต้องจัดการศึกษา อบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2547:25) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ จำเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับธรรมชาติขององค์การ ผู้บริหารต้องสร้างทักษะในการบริหาร เพื่อพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการบริหารงานวิชาการ ทฤษฎีการบริหารของ Henri Fayol สามารถนำมาใช้ในการบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ Henri Fayol เป็นชาวฝรั่งเศสและเป็นผู้นำคนหนึ่งในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร ฟาโยล ทำงานอยู่ในโรงงานแร่และโลหะ เขาได้รับความสำเร็จอย่างงดงามในการบริหารงาน ฟาโยล ได้ช่วยกอบกู้สถานการณ์อันสิ้นหวังของบริษัท จนทำให้มีผลกำไรงดงาม แนวคิดของ ฟาโยล อยู่ที่การแสวงหากฎเกณฑ์ในการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นสากล ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักบริหารที่ต้องมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อองค์การ

Posted by: nantanasmingpri | กันยายน 1, 2009

ส่งงานครั้งที่4 สมบัติของสาร

สสารหมายถึง สิ่งที่มีตัวตน ต้องการที่อยู่ และมีมวล ทุก ๆสิ่งรอบตัวเราประกอบไปด้วยสสารไม่ว่าจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ดิน หิน น้ำ อากาศ หรือสิ่งมีชีวิต เช่น พืช มนุษย์และสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราจัดเป็นสารทั้งสิ้น
สาร หมายถึง หมายถึงสิ่งที่มีองค์ประกอบเป็นอย่างเดียวกัน มีสมบัติเฉพาะของตนเองและไม่สามารถใช้วิธีกลใด ๆ มาแบ่งแยกให้เป็นส่วนอื่นที่มีองค์ประกอบและสมบัติแตกต่างออกไปได้

Posted by: nantanasmingpri | สิงหาคม 31, 2009

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใช้ อักษรย่อ”SBM” มาจากคำเต็ม และมีความหมายดังนี้ S School เป็นคำนาม แปลว่า โรงเรียน B Based เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า เกี่ยวกับฐานหรือพื้นฐาน M Management เป็นคำนาม แปลว่า การบริหารและการจัดการ ดังนั้น School-Based Management จึงแปลความหมายว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารและการจัดการ หรือการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งเกิดจากแนวความคิดเรื่องปฏิรูปการศึกษา และการกระจายอำนาจทางการศึกษา

Posted by: nantanasmingpri | สิงหาคม 30, 2009

ส่งงานครั้งที่ 2 การปลูกผัก

พีชผักเป้นพืชที่ปลูกและชยายพันธ์ได้ง่าย เจริยเติบโตเร็วระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตหลายครั้งต่อปีในพื้นที่ที่ไม่มีปัญหา
เรื่องน้ำ โรคและศัตรูพืช ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธ์ ถ้านำเมล็ดพันธ์ไม่ดีหรือไม่ผ่านการควบคุมและการตรวจสอบจากหน่วยงานของ
รัฐ พืชผักที่ได้จะไม่มีคุณภาพ

Posted by: nantanasmingpri | สิงหาคม 29, 2009

ส่งงานครั้งที่ 1

งาน วันที่ 29 สิงหาคม 2552
สถิติเชิงบรรยายบรรยายเกี่ยวกับข้อมูล บรรยายลักษระแนวโน้มเข้าส่วนกลางของข้อมูล บรรยายการกระจายของข้อมูล มีหัวข้อสำคัญคือ ค่าพิสัย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน

Posted by: nantanasmingpri | สิงหาคม 29, 2009

nobody

Posted by: nantanasmingpri | สิงหาคม 29, 2009

งานสัมพันธ์ชุมชน

Posted by: nantanasmingpri | สิงหาคม 29, 2009

การทำวิจัยเรื่องsbm

DSC02651

Older Posts »

หมวดหมู่